петък, 9 юли 2021 г.

Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през 2021/2022 година

 

Заявление - Бланка за отпускане на 300 лева Помощ за първокласници и осмокласници през  2021/2022 година

Децата записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв за учебната 2021/2022 година. независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

 

Процедура 

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Срок

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.
 

Подаване

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини:

  • лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;


Изтегли заявление - декларация

  1.  Заявление- декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД 
  2.  Заявление- декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас по чл. 10б от ЗСПД

 

Кога се изплаща помощта?

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

 виж още подробности тук